[1]
พรมบุตร ย., “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อ”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 5, ฉบับที่ 10, น. 303–314, ธ.ค. 2021.