[1]
วนพิพัฒน์พงศ์ ภ., กุตนันท์ ก. . ., และ ยวงสร้อย พ. ., “การพัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการในโลกยุคดิจิทัลกับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้บนความท้าทายด้วยโปรแกรม Microsoft Office Office365”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 7, ฉบับที่ 13, น. 4–17, มิ.ย. 2023.