[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก., “พัฒนาทักษะ เพิ่มทักษะและสร้างทักษะใหม่ สิ่งสำคัญสำหรับคนอาชีวศึกษา ในโลกยุคปกติใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 5, ฉบับที่ 10, น. 150–160, ธ.ค. 2021.