[1]
tharathip- 2564 Phurahong, “The การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดนครพนม : การจัดทำบัญชี ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 6, ฉบับที่ 12, น. 281–297, ธ.ค. 2022.