[1]
wachiranee thongdonseang, “การพัฒนาแอนิเมชันสั้นประกอบการสอนวิชาการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ หัวข้อทฤษฎีจิตวิทยาของสีในงานแอนิเมชัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ”, T-VET JOURNAL สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 7, ฉบับที่ 13, น. 87–106, มิ.ย. 2023.