นิธิกิตติ์สุขเกษม พ. “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน: การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของผู้เรียนสาขางานการจัดการสำนักงาน”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 4, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2021, น. 24-38, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/244829.