ชื่นบาน ก. “แบบจำลองการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของคณาจารย์ผู้สอนระดับเทคโนโลยีบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 4, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2021, น. 87-99, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/244932.