สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. “อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุด”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 3, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2020, น. 94-106, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245233.