สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 3, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2020, น. 107-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245234.