สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. “การศึกษาผลการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมร่วมกับการอบคืนตัวรอยเชื่อม ต่อสมบัติการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ST37”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 3, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, น. 14-26, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245247.