สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเขียนแบบก่อสร้าง 1 รหัสวิชา 3108-1001 เรื่องการศึกษาแบบก่อสร้าง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 3, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, น. 75-86, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245253.