สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. “การศึกษาสภาพการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 3, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, น. 141-62, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245259.