สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. “เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 4, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2020, น. 17-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245265.