สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ก. “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 4, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2020, น. 93-106, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/245273.