อาศัย น. “รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรยุคใหม่ (Smart Agricultural College) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 5, ฉบับที่ 9, มิถุนายน 2021, น. 122-37, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/246862.