รอดคง ส. “การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ : กรณีศึกษาสาขาไฟฟ้า และพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 5, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2021, น. 330-43, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/247025.