วนพิพัฒน์พงศ์ ภ., กุตนันท์ ก. . ., และ ยวงสร้อย พ. . “การพัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการในโลกยุคดิจิทัลกับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้บนความท้าทายด้วยโปรแกรม Microsoft Office Office365”. T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, ปี 7, ฉบับที่ 13, มิถุนายน 2023, น. 4-17, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/view/251029.