ที่ปรึกษา
   1) ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   2) ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์

กองบรรณาธิการ  : หน่วยงาน
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย   มหาวิทยาลัยบูรพา
   3) อาจารย์ ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช                     มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   5) อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์                     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   6) นางสาววาสนา อ้นป้อม                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   7) นายรามิล จิรัฏฐ์พิชชามญช์ุ                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

เลขานุการ:
   นางสาวรุจิรา เนียมหอม                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิลปกรรม:
นายลิขิต เกิดมงคล                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา