[1]
ไหมเครือแก้วส., จันทโรพ., อภิรัตนานุสรณ์ส. and สุธรรมภ. 2017. ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Area Based Development Research Journal. 9, 4 (Aug. 2017), 274-296.