[1]
นาคลังกาก. and มิ่งฉายเ. 2018. คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย. Area Based Development Research Journal. 10, 2 (Apr. 2018), 115-130.