[1]
ประจวบวันง. 1. การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. Area Based Development Research Journal. 7, 4 (1), 90-123.