[1]
โยธาภักดีฑ. 1. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของของป่าในด้านการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. Area Based Development Research Journal. 6, 4 (1), 23-41.