(1)
ไหมเครือแก้วส.; จันทโรพ.; อภิรัตนานุสรณ์ส.; สุธรรมภ. ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. abcjournal 2017, 9, 274-296.