(1)
ฉัตรศรีโพธิ์ก. รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. abcjournal 1, 6, 110-125.