ไหมเครือแก้วส., จันทโรพ., อภิรัตนานุสรณ์ส., & สุธรรมภ. (2017). ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Area Based Development Research Journal, 9(4), 274-296. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/106377