นาคลังกาก., & มิ่งฉายเ. (2018). คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย. Area Based Development Research Journal, 10(2), 115-130. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/118152