ทาหอมอ., วันดีพ., & ธุระตาส. (1). กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชีของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์. Area Based Development Research Journal, 8(2), 4-23. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95606