ประจวบวันง. (1). การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. Area Based Development Research Journal, 7(4), 90-123. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95769