โยธาภักดีฑ. (1). การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของของป่าในด้านการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. Area Based Development Research Journal, 6(4), 23-41. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96925