ฉัตรศรีโพธิ์ก. (1). รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. Area Based Development Research Journal, 6(4), 110-125. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96937