ไหมเครือแก้วส.; จันทโรพ.; อภิรัตนานุสรณ์ส.; สุธรรมภ. ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. Area Based Development Research Journal, v. 9, n. 4, p. 274-296, 23 Aug. 2017.