นาคลังกาก.; มิ่งฉายเ. คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย. Area Based Development Research Journal, v. 10, n. 2, p. 115-130, 5 Apr. 2018.