ประจวบวันง. การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. Area Based Development Research Journal, v. 7, n. 4, p. 90-123, 11.