ไหมเครือแก้วสุกัญญา, จันทโรพราวตา, อภิรัตนานุสรณ์สุภาพร, and สุธรรมภมรรัตน์. 2017. “ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Area Based Development Research Journal 9 (4), 274-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/106377.