นาคลังกากัลยา, and มิ่งฉายเจษฎา. 2018. “คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย”. Area Based Development Research Journal 10 (2), 115-30. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/118152.