ทาหอมอุทศ, วันดีพิชิต, and ธุระตาสำราญ. 1. “กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชีของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”. Area Based Development Research Journal 8 (2), 4-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95606.