ประจวบวันง่ายงาม. 1. “การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”. Area Based Development Research Journal 7 (4), 90-123. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95769.