ฉัตรศรีโพธิ์กิตติวัฒน์. 1. “รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. Area Based Development Research Journal 6 (4), 110-25. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96937.