ไหมเครือแก้วส., จันทโรพ., อภิรัตนานุสรณ์ส. and สุธรรมภ. (2017) “ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, Area Based Development Research Journal, 9(4), pp. 274-296. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/106377 (Accessed: 20June2021).