นาคลังกาก. and มิ่งฉายเ. (2018) “คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย”, Area Based Development Research Journal, 10(2), pp. 115-130. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/118152 (Accessed: 20June2021).