ทาหอมอ., วันดีพ. and ธุระตาส. (1) “กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชีของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”, Area Based Development Research Journal, 8(2), pp. 4-23. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95606 (Accessed: 28February2021).