ประจวบวันง. (1) “การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”, Area Based Development Research Journal, 7(4), pp. 90-123. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95769 (Accessed: 5June2020).