โยธาภักดีฑ. (1) “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของของป่าในด้านการใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”, Area Based Development Research Journal, 6(4), pp. 23-41. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96925 (Accessed: 30July2021).