ฉัตรศรีโพธิ์ก. (1) “รูปแบบมาตรการการสร้างความปลอดภัยบนถนน กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, Area Based Development Research Journal, 6(4), pp. 110-125. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/96937 (Accessed: 30July2021).