[1]
นาคลังกาก. and มิ่งฉายเ., “คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย”, abcjournal, vol. 10, no. 2, pp. 115-130, Apr. 2018.