[1]
ประจวบวันง., “การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”, abcjournal, vol. 7, no. 4, pp. 90-123, 1.