ไหมเครือแก้วส., จันทโรพ., อภิรัตนานุสรณ์ส., and สุธรรมภ. “ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Area Based Development Research Journal, Vol. 9, no. 4, Aug. 2017, pp. 274-96, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/106377.