นาคลังกาก., and มิ่งฉายเ. “คุณค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงาน : กรณีชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย”. Area Based Development Research Journal, Vol. 10, no. 2, Apr. 2018, pp. 115-30, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/118152.