ทาหอมอ., วันดีพ., and ธุระตาส. “กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชีของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์”. Area Based Development Research Journal, Vol. 8, no. 2, 1, pp. 4-23, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95606.