ประจวบวันง. “การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”. Area Based Development Research Journal, Vol. 7, no. 4, 1, pp. 90-123, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/view/95769.